{{lang_txt.choose_package[lang_choose]}}
{{lang_txt.package_info[lang_choose]}}
{{lang_txt.package_info_head[lang_choose]}}
{{lang_txt.starter_package[lang_choose]}}
{{lang_txt.starter_month_free[lang_choose]}}
-
{{lang_txt.free[lang_choose]}}
{{lang_txt.free[lang_choose]}}
{{lang_txt.starter_trial[lang_choose]}}
{{lang_txt.starter_trial[lang_choose]}}
{{lang_txt.Basic_Package[lang_choose]}}
{{ package.basic | numberWithCommas }} {{lang_txt.baht[lang_choose]}}
{{lang_txt.sales_package[lang_choose]}}
{{lang_txt.peruser_basic_year[lang_choose]}}
{{lang_txt.peruser_basic_month[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Advanced_Package[lang_choose]}}
{{ package.advanced | numberWithCommas }} {{lang_txt.baht[lang_choose]}}
{{lang_txt.sales_package[lang_choose]}}
{{lang_txt.peruser_addvanc_year[lang_choose]}}
{{lang_txt.peruser_addvanc_month[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.recommend[lang_choose]}}
{{lang_txt.Premium_Package[lang_choose]}}
{{ package.premium | numberWithCommas }} {{lang_txt.baht[lang_choose]}}
{{lang_txt.sales_package[lang_choose]}}
{{lang_txt.peruser_pre_year[lang_choose]}}
{{lang_txt.peruser_pre_month[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.Buy_Now[lang_choose]}}
{{lang_txt.usage[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.doc_limit[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.doc_limit_month[lang_choose]}}
  {{lang_txt.unlimit[lang_choose]}}
  {{lang_txt.unlimit[lang_choose]}}
  {{lang_txt.unlimit[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.accumulate_storage[lang_choose]}}
 • -
  {{lang_txt.basic_storage[lang_choose]}}
  {{lang_txt.advance_storage[lang_choose]}}
  {{lang_txt.pre_storage[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.user_limit[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.starter_user_limit[lang_choose]}}
  {{lang_txt.basic_user_limit[lang_choose]}}
  {{lang_txt.advance_user_limit[lang_choose]}}
  {{lang_txt.pre_user_limit[lang_choose]}}
  {{lang_txt.user_manage[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.basic_admin[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.doc_func[lang_choose]}}
 • -
  {{lang_txt.doc_func[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.timestamp_teda[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.doc_template[lang_choose]}}
 • -
 • {{lang_txt.qr_code[lang_choose]}}
 • -
  -
 • {{lang_txt.save_draft[lang_choose]}}
 • -
  -
 • {{lang_txt.approval_func[lang_choose]}}
 • -
  -
 • {{lang_txt.comment[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.basic_field[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.esign[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.text_input[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.comp_stamp[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.date_field[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.drop_down[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.check_box[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.radio_btn[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.image_field[lang_choose]}}
 • -
  -
 • {{lang_txt.clone_sign[lang_choose]}}
 • -
  -
  {{lang_txt.basic_signer_field[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.self_sign[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.sign_order[lang_choose]}}
 • -
 • {{lang_txt.initial_sign[lang_choose]}}
 • -
  -
  -
  {{lang_txt.advance_signer_field[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.cons_signer[lang_choose]}}
 • -
  -
  -
 • {{lang_txt.sign_all[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.signer_attach[lang_choose]}}
 • -
  -
  -
  {{lang_txt.digital_cert[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.digital_cert_upload[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.coming_soon[lang_choose]}}
  {{lang_txt.remind_noti[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.email_noti[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.line_account[lang_choose]}}
 • -
  {{lang_txt.ekyc_p[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.basic_ekyc[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.add_on_feat[lang_choose]}}
  {{lang_txt.additional_storage[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.storage_gba[lang_choose]}}
 • -
  {{lang_txt.storage_price_gba[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.storage_gbb[lang_choose]}}
 • -
  {{lang_txt.storage_price_gbb[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.storage_gbc[lang_choose]}}
 • -
  {{lang_txt.storage_price_gbc[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.storage_gbd[lang_choose]}}
 • -
  {{lang_txt.storage_price_gbd[lang_choose]}}
  {{lang_txt.ekyc_p[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.ndid_verify[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.ndid_verify_price[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.digital_cert_six[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.coming_soon[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.digital_cert_year[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.coming_soon[lang_choose]}}
  {{lang_txt.add_user_field[lang_choose]}}
 • {{lang_txt.buy_more_user[lang_choose]}}
 • -
  {{lang_txt.buy_more_user_price[lang_choose]}}

  {{lang_txt.footer_txt[lang_choose]}}
  {{lang_txt.footer_txtt[lang_choose]}}
  image deal
  {{lang_txt.integration_txt[lang_choose]}}
  {{lang_txt.integration_txtt[lang_choose]}}
  image deal
  {{lang_txt.more_users_txt[lang_choose]}}
  {{lang_txt.more_users_txtt[lang_choose]}}
  image deal
  {{lang_txt.buy_more_user_txt[lang_choose]}}
  {{lang_txt.buy_more_user_txtt[lang_choose]}}
  image deal
  {{lang_txt.Industry_module_txt[lang_choose]}}
  {{lang_txt.Industry_module_txtt[lang_choose]}}
  “{{lang_txt.contact_txt[lang_choose]}}”

  {{lang_txt.phone_num_txt[lang_choose]}}


  FAQ

  Creden e-Signature เป็นโซลูชันจัดการเอกสารบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถแทนที่กระบวนการลายเซ็นกระดาษและหมึกด้วยการเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  คุณจึงสามารถส่งลงนามติดตามและจัดการกระบวนการลายเซ็นโดยใช้เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย

  ตามนิยามของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อเสนอแนะมาตรฐานนี้ หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคล ผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปรากฏอยู่ใน 2 มาตรา คือ มาตรา 9 และมาตรา 26

  ลายมือชื่อตามมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการลงลายมือชื่อ หรือกำหนดผลทางกฎหมาย กรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า

  (1) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ

  (2) ใช้วิธีการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (ก) วิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวง รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  (ข) วิธีการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ ตาม (1) ได้ด้วยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอื่น

  วิธีการที่เชื่อถือได้ ให้คำนึงถึง

  (1) ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กำหนดไว้ใน กฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตาม กระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ ในการระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมและ ติดต่อสื่อสาร

  (2) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทำ จำนวนครั้งหรือความสม่ำเสมอ ในการทำธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสำคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทำ หรือ

  (3) ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม

  ลายมือชื่อตามมาตรา 26 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้

  (1) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อ โดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใต้สภาพที่นำมาใช้

  (2) ในขณะสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น

  (3) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้น สามารถจะตรวจพบได้

  ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การลงลายมือชื่อเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับ แต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจำกัดว่าไม่มีวิธีการอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
  หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยมากกว่าและทำให้งานเสร็จเร็วกว่าลายเซ็นแบบกระดาษ

  และถูกนำไปใช้หน้าเอกสารที่ต้องการการลงชื่อเท่านั้น ด้วย Creden e-Signature เราใช้มาตรฐานการประทับเวลา TEDA
  สำหรับทุกลายเซ็นที่ลงนามและเอกสารที่แฮชและเข้ารหัสลงใน Blockchain หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ แฮชของเอกสารจะไม่ตรงกับแฮชเดิมที่เก็บไว้บน Blockchain อีกต่อไป

  สามารถติดตามและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - กระบวนการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนโดย Creden ช่วยให้การมองเห็นที่สมบูรณ์ในกระบวนการลายเซ็น
  ช่วยให้คุณติดตามสถานะเอกสารแบบเรียลไทม์รับการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารของคุณได้รับการลงนามและส่งการแจ้งเตือนตามต้องการ

  ไม่สามารถแก้ไขวันที่ลงนามได้ - ด้วยลายเซ็นแบบกระดาษผู้ลงนามมีอิสระที่จะป้อนวันที่หรือเวลาใดก็ได้ ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเปลี่ยนวันที่ ""มีผลบังคับใช้""
  โดยไม่ต้องแจ้งให้บุคคลอื่นทราบ แต่สำหรับ Creden e-Signature เวลาถูกจัดการจากส่วนกลางโดยจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข

  ด้วยแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอดจนการตรวจสอบกฎหมายอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล ถึงแม้ว่า Creden
  จะไม่เคยถูกพิพาททางกฎหมายในศาล แต่ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้น Creden พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าและปกป้องความถูกต้องตามกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตามดุลยพินิจของ Creden ความช่วยเหลืออาจรวมถึง:

  1) ข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชันและ / หรือการเข้าถึงเส้นทางการตรวจสอบเอกสารที่ลงนาม

  2) อธิบายโซลูชัน Creden e-Signature

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Creden e-Signature จะอธิบายหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและเว็บไซต์ของ Creden
  ซึ่งเป็นผู้ควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมโดย Creden และมีผลบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย

  ข้อมูลที่คุณให้กับเราหรือที่เรารวบรวมจะถูกใช้และได้รับการปกป้องตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Creden (https://www./privacy-policy)
  โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด

  ข้อมูลธุรกรรมของลูกค้า Creden e-Signature และเอกสารทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน Google Cloud Platform และ Blockchain

  Creden e-Signature เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐาน ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 23-2563 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

  Creden e-Signature is a cloud-based document management solution that allows you to replace your paper and ink signature processes with electronic signing. So you can easily send, sign, track and manage the signature process using a browser or mobile device.

  In Thailand, electronic signatures are commonly used in commercial transactions. Certain state agencies have also adopted the use of electronic signatures. Thailand’s Electronic Transaction Act (ETA) governs electronic transactions, including electronic signatures. The ETA recognizes the validity of electronic documents or data messages that bear an electronic signature. Under the ETA, a document will not be denied legal effect and enforceability solely on the grounds that it is in an electronic format.

  Under the ETA, an electronic signature will be recognized as equivalent to a “wet” signature if it meets the following requirements:

  The method used to sign is capable of identifying the signatory and representing the signatory’s intentions regarding the information contained in the electronic data; and the method used to sign is reliable and appropriate for the purpose for which the data message was generated or sent, or is capable of verifying the signatory and representing the signatory’s intentions regarding the information contained in the electronic data – along with any other evidence in the event that the method itself is not sufficient to meet such requirements.

  More information please check https://www.etda.or.th/th/

  Electronic signatures are more secure and get their jobs done faster than paper signatures.

  And it is applied to the document pages that require signing only. With Creden e-Signature, we use the TEDA timestamp standard for every signed signature and document hashed and encrypted into the Blockchain if any hashed data is changed. Documents will no longer match the original hash stored on the Blockchain.

  It can be tracked and managed effectively - the electronic signature process powered by Creden provides complete visibility into the signature process. It allows you to track the status of documents in real time, receive notifications when your documents are signed and send on-demand notifications.

  Cannot modify the date of signing - With a paper signature, the signatory is free to enter any date or time. Allowing any parties to change the "Effective Date" without notifying others.

  Creden e-Signature expertise, rigorous security practices, as well as continuous monitoring of the legal landscape helps our customers confidently maintain compliance with government and industry regulations. Although Creden e-Signature has never been successfully challenged or ruled against in a court of law, in case of a legal challenge Adobe is available to assist customers and defend the legality of its electronic signatures (e-signatures). At the discretion of Creden, assistance may include:

  1) Information about the solution and/or access to signed document audit trails
  2) Explaining the Adobe Sign solution, such as at conferences

  The Creden e-Signature Privacy Policy describes the privacy practices of Creden Apps and Websites, which govern your personal information collected by Creden and applies to the laws of Thailand.

  The information you provide to us or that we collect will be used and protected as described in Creden's Privacy Policy (https://www./privacy-policy). Please read the Privacy Policy carefully.

  All Creden e-Signature customer's data and documents are stored securely on Google Cloud Platform and Blockchain.

  Creden e-Signature follows standard recommendations. Regarding Electronic Signature Guidelines, Kor Mor Tor Aor. 23-2563 of the Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
  {{lang_txt.Purchase[lang_choose]}} {{lang_txt.Basic_Package[lang_choose]}} {{lang_txt.Advanced_Package[lang_choose]}} {{lang_txt.Premium_Package[lang_choose]}} {{lang_txt.addon_Package[lang_choose]}}
  • {{lang_txt.Checkout[lang_choose]}}
   1 {{lang_txt.Account[lang_choose]}}
   {{form_product.firstname}} {{form_product.lastname}} :: {{form_product.email}} {{lang_txt.Edit[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Firstname[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Lastname[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Email_address[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Types_branch[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Firstname[lang_choose]}} {{lang_txt.Lastname[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Taxpayer[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Company_Name[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Branch_Id[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Taxpayer[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Company_Name[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Taxpayer[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Address[lang_choose]}}

   2 {{lang_txt.also_purchased[lang_choose]}} {{lang_txt.Edit[lang_choose]}}
   {{lang_txt.addStorage[lang_choose]}}
   ฿{{storage['s' + select_storage] | numberWithCommasDotZero}}
   {{lang_txt.addUser[lang_choose]}}
   ฿{{price_user_addon | numberWithCommasDotZero}}

   3 {{lang_txt.Billing[lang_choose]}}

   {{lang_txt.Total_Users[lang_choose]}}
   {{lang_txt.For_more[lang_choose]}}
  • {{lang_txt.Order_Summary[lang_choose]}}
   {{lang_txt.Basic_Package[lang_choose]}} {{lang_txt.Advanced_Package[lang_choose]}} {{lang_txt.Premium_Package[lang_choose]}}

   ฿{{ form_product.price_package | numberWithCommasDotZero }}/{{ use_per | firstUpper }}

   {{lang_txt.addUser[lang_choose]}} ฿{{form_product.user_add_on * price_max_user_addon | numberWithCommasDotZero}}  

   {{form_product.user_add_on}} {{lang_txt.Users[lang_choose]}}


   {{lang_txt.addStorage[lang_choose]}} ฿{{form_product.storage[0].price | numberWithCommasDotZero}}  

   {{form_product.storage[0].display_name}}


   e-KYC ฿{{form_product.ekyc[0].price | numberWithCommasDotZero}}  

   Creden Digital Certificate:

   {{form_product.ekyc[0].display_name}}

   Operation:

   Creden Office


   {{lang_txt.addAdvance[lang_choose]}} ฿3,000.00  

   {{lang_txt.more_field[lang_choose]}}


   e-Form ฿{{form_product.form[0].price | numberWithCommasDotZero}}  

   {{lang_txt.Government[lang_choose]}} :

   - Form 1

   - Form 2

   - Form 3

   - Form 4

   - Form 5

   - Form 6

   - Form 7


   {{lang_txt.Promo_Code[lang_choose]}} - ฿ {{form_product.promo_code_value | numberWithCommasDotZero }} {{lang_txt.Add_Code[lang_choose]}} {{lang_txt.Cancel[lang_choose]}}

   {{lang_txt.Discount[lang_choose]}} - ฿ {{upgrade | numberWithCommasDotZero }}
   {{ form_product.promo_code }}    

   {{lang_txt.Total_Due[lang_choose]}} ฿{{ form_product.total | numberWithCommas }}
   {{lang_txt.VAT_Inclusive[lang_choose]}}


  {{lang_txt.Contact_sales[lang_choose]}}
  {{lang_txt.Contact_us[lang_choose]}}
  {{lang_txt.service_footer[lang_choose]}}
  {{lang_txt.our_sales[lang_choose]}}
  • {{lang_txt.email_sales[lang_choose]}}
  {{lang_txt.our_support[lang_choose]}}
  • {{lang_txt.emailsupport[lang_choose]}}
  • {{lang_txt.telsupport[lang_choose]}}
   {{lang_txt.work_hour[lang_choose]}}
  {{lang_txt.right_reserved_foot[lang_choose]}}